e-faktura w sklepie internetowym sklep.butorg.pl

Zamieszczone niżej zasady wystawiania i udostępniania
przez sklep internetowy sklep.butorg.pl
faktur w formie elektronicznej, są integralną częścią regulaminu tego sklepu.

 1. Pełnomocny przedstawiciel Zamawiającego, składając zamówienie w sklepie internetowym sklep.butorg.pl, może udzielić zgody na wystawienie i udostępnienie faktury w formie elektronicznej, zwanej dalej e-fakturą.
 2. Podanie na formularzu zamówienia, przez pełnomocnego przedstawiciela Zamawiającego: adresu e-mail do przesłania linku do pobrania e-faktury, imienia, nazwiska oraz zajmowanego stanowiska jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wystawienie i udostępnienie e-faktury.
 3. Zleceniobiorca, działając zgodnie z przepisami prawa zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność treści e-faktur.
 4. Zleceniobiorca przesyła faktury elektroniczne w formie powiadomienia zawierającego link do pobrania udostępnionego dokumentu e-faktury z platformy Greenmail24, na adres mailowy Odbiorcy wskazany w formularzu zamówienia (faktura w formie pliku elektronicznego np. PDF (Portable Document Format), nie jest przesyłana drogą e-mail!).
 5. Chwilą doręczenia e-faktury, tj. dokumentu PDF przygotowanego przez wystawcę faktury, jest chwila odebrania dokumentu z platformy GreenMail24. Odbiorca Faktury zobowiązany jest do przechowywania udostępnionych przez Wystawcę Faktur dokumentów zgodnie z przepisami prawa.
 6. Udzielona na wystawianie e-faktur zgoda obowiązuje od daty złożenia zawierającego ją zamówienia do odwołania.
 7. W celu odwołania zgody, Odbiorca e-faktur zobowiązany jest do przesłania jej odwołania do Wystawcy e-faktur w formie pisemnej lub elektronicznej.
 8. Zmiana adresu e-mail, na który przesyłane będą linki do e-faktury może być dokonana przez Odbiorcę Faktur w sposób pisemny.
 9. Wystawca e-faktur nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Odbiorców e-faktur oraz za ich skutki, w tym podanie przez Odbiorcę e-faktur błędnego adresu e-mail, brak powiadomienia o zmianie adresu e-mail oraz nieprawidłowego przechowywania przesyłanych faktur elektronicznych.
 10. Podane przez Zamawiającego dane będą przetwarzane przez Wystawcę e-faktur w celu wystawienia e-faktur. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla prawidłowego wystawienia e-faktur. Odbiorcy e-faktur przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
 11. Podstawą prawną przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu oraz organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012 r., poz.1528).
Scroll to Top