-10%

Abonament Sekocenbud 2024

Oferujemy Państwu możliwość zaabonowania kompletu wydawnictw najpopularniejszych na rynku informatorów cenowych Sekocenbud na 2024 rok. Każdy z abonamentów składa się z czterech cokwartalnych wydań.

Jeśli zdecydujecie się na tę formę zakupu, otrzymacie zamówione wydawnictwa w pierwszej kolejności, gdy tylko się ukażą.

392,001.905,00 netto

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 392,00 netto.

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy lub Rodosa. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Informatory Sekocenbud RMS co kwartał dostarczają dane o ok. 10 000 średnich cen materiałów budowlanych (IMB), instalacyjnych (IMI) i elektrycznych (IME) oraz o stawkach robocizny i najmu sprzętu (IRS). Zawierają minimalne, maksymalne i średnie ceny nakładów RMS w układzie branżowym, regionalnym, narzuty kosztów zakupu, kosztów pośrednich i zysku. Udostępniane są także ceny producentów i dostawców z portalu Sekocenbud.NET.

Biuletyny cen jednostkowych robót Sekocenbud BCR zawierają jednostkowe ceny robót: ziemnych (BRZ), budowlanych (BRB), instalacyjnych (BRI), elektrycznych (BRE), remontowych (BRR), skalkulowanych metodą szczegółową, na podstawie katalogów KNR, KNNR, norm zakładowych i danych z Sekocenbud RMS. Ceny z biuletynów można stosować do sporządzania uproszczonych kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym, analizy i porównania cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Sekocenbud Ceny Scalone  zawiera ceny asortymentów robót budowlanych (BCA) inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych o wysokim stopniu scalenia.  Biuletyn Cen Robót Drogowych (BCD) zawiera informacje umożliwiające instytucji przygotowującej inwestycję, obliczenie jej wartości (w kosztorysie inwestorskim), a oferentom, na etapie przygotowywania ofert, ceny kosztorysowej robót. Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych (BCP) zawiera informacje cenowe dotyczące kosztów przygotowania terenu pod budowę.

Sekocenbud Ceny Zagregowane zawiera Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych (BCO cz. I)  czyli średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: domy jednorodzinne, wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi; Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych (BCO cz. II) czyli średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne; Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów (BCM).

Sekocenbud WKI zawiera informacje o cenach i stawkach dla siedmiu grup kosztów: pozyskanie działki budowlanej, przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci, budowa obiektów podstawowych, instalacje, zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych, wyposażenie, prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch.

Scroll to Top