Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów BCM

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów – BCM jest biuletynem zagregowanym przeznaczonym do wycen na wysokim poziomie scalenia. Może być także stosowany przy waloryzacji kontraktów, szacowaniu wartości odtworzeniowej nieruchomości, analizach ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Biuletyn BCM zawiera pięć działów:

 • Dział I – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych
 • Dział II – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych
 • Dział III – Wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych
 • Dział IV – Wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych
 • Dział V – Wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.

Biuletyn BCM może być wykorzystywany do:

 • ustalania szacunkowej wysokości nakładów finansowych na modernizację, remont lub rozbiórkę obiektów lub ich części,
 • określania wartości zamówienia publicznego jako planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego,
 • planowania kosztów (WKI) w fazie programowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
 • sporządzania harmonogramów finansowych przedsięwzięć budowlanych.
 • opracowania kosztorysów inwestorskich na wyższym poziomie agregacji niż robota podstawowa, oceny ekonomicznej i analiz porównawczych niezbędnych do wyboru optymalnego wariantu przebudowy (modernizacji) obiektu.
 • szacowania nakładów poniesionych przez użytkownika obiektu przy wycenie nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.
Scroll to Top