Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych BCP

Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych BCP zawiera informacje cenowe, umożliwiające oszacowanie kosztów przygotowania terenu pod budowę.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

46,00 netto

Biuletyn może być wykorzystany do:

 • ustalania szacunkowej wartości nakładów finansowych na przygotowanie terenu pod budowę dla wszystkich rodzajów budownictwa, na potrzeby:
  • określenia wartości zamówienia publicznego dla robót grupy 451 CPV na etapie przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego,
  • planowania kosztów w fazie przygotowania inwestycji (remontu) i zabezpieczenia środków na jej realizację,
  • szacowania kosztów przy sporządzaniu wniosków o dotację ze środków budżetowych lub innych, opracowywania kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną,
 • przygotowywania ofert przez wykonawców robót,
 • rozliczania wykonanych robót przygotowania terenu pod budowę,
 • oceny ekonomicznej oraz analiz porównawczych do celu wyboru optymalnego wariantu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • szacowania przez rzeczoznawców majątkowych nakładów finansowych przy wycenie kosztów rozbiórek obiektów (metoda likwidacji),
 • porównania cen z biuletynu z cenami ze zrealizowanych robót dla potrzeb statystycznego rozpoznawania zjawisk cenowych w budownictwie oraz dokonywania korekt cen lub określenia wskaźników waloryzacyjnych.

Biuletyn podaje ceny jednostkowe (wskaźniki) dla następujących rodzajów obiektów lub wydzielonych robót:

 • Rozebranie obiektów kubaturowych,
 • Rozebranie budowli inżynieryjnych,
 • Rozebranie obiektów sieciowych,
 • Rozebranie obiektów małej architektury,
 • Roboty ziemne przygotowawcze,
 • Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew,
 • Wiercenie, badanie gruntu,
 • Wywiezienie gruzu, dłużyc, gałęzi i karpiny,
 • Wywiezienie materiałów z rozbiórki dróg szynowych,
 • Roboty pomiarowe,
 • Roboty tymczasowe dla potrzeb budowy.
Scroll to Top